Opłaty

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku są zgodne z Uchwałą nr XXVI/343/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 07 lutego 2012.

1.Opłata stała - ustalana jest w relacji do kwoty bazowej ( przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej)

Od 01-12-2018r. Stawka podstawowa - 10,5% przeciętnego wynagrodzenia wynosi 480,92zł

Obniżona o 30% - dochód w rodzinie poniżej 1200,00zł brutto na osobę wynosi 336,64zł

Obniżona o 66% - do żłobka uczęszcza dwoje dzieci z rodziny spokrewnionej lub pozostającej w faktycznym związku wynosi 163,51zł

Zwolnienie z opłaty stałej

Zwolnienie z opłaty stałej lub obniżenie stawki podstawowej następuje na wniosek rodzica

2. Opłatę za produkty żywnościowe aktualnie w wysokości 5zł dziennie.
Rodzicom i opiekunom przysługuje odpis za żywienie z tytułu nieobecności dziecka trwającej ponad 3 dni w wysokości dziennej stawki żywieniowej.

Opłaty należy wpłacać na konto:

PKO BP
nr 39 1020 4027 0000 1302 1283 2681

bez żadnych zmian ani zakrągleń w nieprzekraczalnym terminie do 15-ego dnia każdego miesiąca. Nie opłacenie należności w w/w terminie może skutkować nieprzyjęciem dziecka w następnym dniu do żłobka.